رازي كه آمريكايي ها كشف كردند در ده سال بررسي كره جنوبي

اول: داشتن برنامه اي جامع براي نظام آموزش زير ١٢ سال ، مهارت محور و دانش محور باشد. نظامي كه دانش آموز را مسئوليت پذير بار آورد، اگر خوب نمي نويسد ايراد از استاد نيست، ايراد از معلم نيست، جمله هيچكي به من ياد نداد در نظام آموزش و پرورش بي معنا است. ادامه خواندن “رازي كه آمريكايي ها كشف كردند در ده سال بررسي كره جنوبي”