(AJAX ( Asynchronous JavaScript And XML چیست؟

(AJAX ( Asynchronous JavaScript And XML مخفف است.
AJAX ٢٠٠۵ نوعی برنامه نوﯾسی است كه در سال Google توسط و به پيشنھاد آن، فراگير شد.
AJAX ﯾك زبان برنامه نوﯾسی جدﯾد نيست، بلكه ﯾك روش جدﯾد برای استفاده از استانداردھای موجود است.
با AJAX می توانید برنامه های تحت وب بنویسید.
AJAX JavaScript برپاﯾه است HTTP و درخواست ھای قبل از شروع به كار با چه چيزھاﯾی را باﯾد ﯾاد داشته
قل از اﯾنكه بتواند به احتی با قبل از اﯾنكه بتوانيد به راحتی با كه AJAX كار كنيد، لازم است AJAX كار كنيد، لازم است كه آشناﯾی متوسطی با HTML/XHTML و ھمچنين JavaScript داشته باشيد .
شما توانند JavaScript كدھای ،AJAX توسط ً می وسيله Server مستقيما با به ارتباط برقرار كنند توسط اﯾن شئ، توانيد XMLHttpRequest شئ می ھا شئ داده ارتباط برقرار كنند.توسط اﯾن شئ، توانيد XMLHttpRequest می ھا داده نماﯾيد، WebServer را با ﯾك تبادل آنكه بدون نياز به بارگذاری مجدد صفحه داشته باشيد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *