سه شنبه ۲۳ دی ۹۹

دانشگاه علمی کاربردی

ثبت نام بدون کنکور

رشته های علمی کاربردی رشته دکتری تخصصی نظریه ها و کاربرد آن در پرستاری

۴۰۰ بازديد

رشته های علمی کاربردی رشته دکتری تخصصی نظریه ها و کاربرد آن در پرستاری

رشته کاردانی فنی دکتری تخصصی نظریه ها و کاربرد آن در پرستاری : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته کاردانی فنی دکتری تخصصی نظریه ها و کاربرد آن در پرستاری دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته کاردانی فنی دکتری تخصصی نظریه ها و کاربرد آن در پرستاری را انتخاب و  تحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی کاربردی بایستی از شرایط تحصیل در دانشگاه علمی کاربردی بخصوص رشته کاردانی فنی دکتری تخصصی نظریه ها و کاربرد آن در پرستاری مطلع بوده و اطلاعاتی را در موردی شرایط و سرفصل ها و آینده شغلی رشته کاردانی فنی دکتری تخصصی نظریه ها و کاربرد آن در پرستاری موجود در دانشگاه علمی کاربردی بدست آورند.

در چندسال اخیر با توجه به افزایش مراکز آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی در سراسر کشور و تنوع رشته های ارائه شده در این دانشگاه برای مقاطع تحصیلی مختلف ، شاهد افزایش متقاضیان ورود به این دانشگاه و افزایش ثبت نام بدون آزمون علمی کاربردی و خصوصا ورود به رشته کاردانی فنی دکتری تخصصی نظریه ها و کاربرد آن در پرستاری هستیم و داوطلبان با هر شرایطی توانایی ادامه تحصیل در این دانشگاه را پیدا می کنند.

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی رشته دکتری تخصصی نظریه ها و کاربرد آن در پرستاری

۴۲۵ بازديد

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی رشته دکتری تخصصی نظریه ها و کاربرد آن در پرستاری

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته دکتری تخصصی نظریه ها و کاربرد آن در پرستاری : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته دکتری تخصصی نظریه ها و کاربرد آن در پرستاری تحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی کاربردی بایستی از شرایط تحصیل در دانشگاه علمی کاربردی رشته دکتری تخصصی نظریه ها و کاربرد آن در پرستاری مطلع بود و اطلاعاتی را در موردی رشته های موجود در دانشگاه علمی کاربردی بدست آورد.

در چندسال اخیر با توجه به افزایش مراکز آموزشی دانشگاه علمی کاربردی در سراسر کشور و تنوع رشته های ارائه شده در این دانشگاه برای مقاطع تحصیلی مختلف ، شاهد افزایش متقاضیان ورود به این دانشگاه خصوصا در رشته دکتری تخصصی نظریه ها و کاربرد آن در پرستاری هستیم و داوطلبان با هر شرایطی توانایی ادامه تحصیل در این دانشگاه را پیدا می کنند.

رشته های علمی کاربردی رشته مهندسی کشاورزی ـ زراعت

۴۲۶ بازديد

رشته های علمی کاربردی رشته مهندسی کشاورزی ـ زراعت

رشته کاردانی فنی مهندسی کشاورزی ـ زراعت : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته کاردانی فنی مهندسی کشاورزی ـ زراعت دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته کاردانی فنی مهندسی کشاورزی ـ زراعت را انتخاب و  تحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی کاربردی بایستی از شرایط تحصیل در دانشگاه علمی کاربردی بخصوص رشته کاردانی فنی مهندسی کشاورزی ـ زراعت مطلع بوده و اطلاعاتی را در موردی شرایط و سرفصل ها و آینده شغلی رشته کاردانی فنی مهندسی کشاورزی ـ زراعت موجود در دانشگاه علمی کاربردی بدست آورند.

در چندسال اخیر با توجه به افزایش مراکز آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی در سراسر کشور و تنوع رشته های ارائه شده در این دانشگاه برای مقاطع تحصیلی مختلف ، شاهد افزایش متقاضیان ورود به این دانشگاه و افزایش ثبت نام بدون آزمون علمی کاربردی و خصوصا ورود به رشته کاردانی فنی مهندسی کشاورزی ـ زراعت هستیم و داوطلبان با هر شرایطی توانایی ادامه تحصیل در این دانشگاه را پیدا می کنند.

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی رشته مهندسی کشاورزی ـ زراعت

۳۹۸ بازديد

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی رشته مهندسی کشاورزی ـ زراعت

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته مهندسی کشاورزی ـ زراعت : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته مهندسی کشاورزی ـ زراعت تحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی کاربردی بایستی از شرایط تحصیل در دانشگاه علمی کاربردی رشته مهندسی کشاورزی ـ زراعت مطلع بود و اطلاعاتی را در موردی رشته های موجود در دانشگاه علمی کاربردی بدست آورد.

در چندسال اخیر با توجه به افزایش مراکز آموزشی دانشگاه علمی کاربردی در سراسر کشور و تنوع رشته های ارائه شده در این دانشگاه برای مقاطع تحصیلی مختلف ، شاهد افزایش متقاضیان ورود به این دانشگاه خصوصا در رشته مهندسی کشاورزی ـ زراعت هستیم و داوطلبان با هر شرایطی توانایی ادامه تحصیل در این دانشگاه را پیدا می کنند.

رشته های علمی کاربردی رشته علوم تربیتی ـ مدیریت آموزشی

۴۱۹ بازديد

رشته های علمی کاربردی رشته علوم تربیتی ـ مدیریت آموزشی

رشته کاردانی فنی علوم تربیتی ـ مدیریت آموزشی : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته کاردانی فنی علوم تربیتی ـ مدیریت آموزشی دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته کاردانی فنی علوم تربیتی ـ مدیریت آموزشی را انتخاب و  تحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی کاربردی بایستی از شرایط تحصیل در دانشگاه علمی کاربردی بخصوص رشته کاردانی فنی علوم تربیتی ـ مدیریت آموزشی مطلع بوده و اطلاعاتی را در موردی شرایط و سرفصل ها و آینده شغلی رشته کاردانی فنی علوم تربیتی ـ مدیریت آموزشی موجود در دانشگاه علمی کاربردی بدست آورند.

در چندسال اخیر با توجه به افزایش مراکز آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی در سراسر کشور و تنوع رشته های ارائه شده در این دانشگاه برای مقاطع تحصیلی مختلف ، شاهد افزایش متقاضیان ورود به این دانشگاه و افزایش ثبت نام بدون آزمون علمی کاربردی و خصوصا ورود به رشته کاردانی فنی علوم تربیتی ـ مدیریت آموزشی هستیم و داوطلبان با هر شرایطی توانایی ادامه تحصیل در این دانشگاه را پیدا می کنند.

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی رشته علوم تربیتی ـ مدیریت آموزشی

۳۹۸ بازديد

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی رشته علوم تربیتی ـ مدیریت آموزشی

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته علوم تربیتی ـ مدیریت آموزشی : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته علوم تربیتی ـ مدیریت آموزشی تحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی کاربردی بایستی از شرایط تحصیل در دانشگاه علمی کاربردی رشته علوم تربیتی ـ مدیریت آموزشی مطلع بود و اطلاعاتی را در موردی رشته های موجود در دانشگاه علمی کاربردی بدست آورد.

در چندسال اخیر با توجه به افزایش مراکز آموزشی دانشگاه علمی کاربردی در سراسر کشور و تنوع رشته های ارائه شده در این دانشگاه برای مقاطع تحصیلی مختلف ، شاهد افزایش متقاضیان ورود به این دانشگاه خصوصا در رشته علوم تربیتی ـ مدیریت آموزشی هستیم و داوطلبان با هر شرایطی توانایی ادامه تحصیل در این دانشگاه را پیدا می کنند.

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی رشته صنایع دستی - مصنوعات چوبی

۳۶۷ بازديد

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی رشته صنایع دستی - مصنوعات چوبی

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته صنایع دستی - مصنوعات چوبی : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته صنایع دستی - مصنوعات چوبی تحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی کاربردی بایستی از شرایط تحصیل در دانشگاه علمی کاربردی رشته صنایع دستی - مصنوعات چوبی مطلع بود و اطلاعاتی را در موردی رشته های موجود در دانشگاه علمی کاربردی بدست آورد.

در چندسال اخیر با توجه به افزایش مراکز آموزشی دانشگاه علمی کاربردی در سراسر کشور و تنوع رشته های ارائه شده در این دانشگاه برای مقاطع تحصیلی مختلف ، شاهد افزایش متقاضیان ورود به این دانشگاه خصوصا در رشته صنایع دستی - مصنوعات چوبی هستیم و داوطلبان با هر شرایطی توانایی ادامه تحصیل در این دانشگاه را پیدا می کنند.

رشته های علمی کاربردی رشته صنایع دستی - مصنوعات چوبی

۳۳۷ بازديد

رشته های علمی کاربردی رشته صنایع دستی - مصنوعات چوبی

رشته کاردانی فنی صنایع دستی - مصنوعات چوبی : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته کاردانی فنی صنایع دستی - مصنوعات چوبی دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته کاردانی فنی صنایع دستی - مصنوعات چوبی را انتخاب و  تحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی کاربردی بایستی از شرایط تحصیل در دانشگاه علمی کاربردی بخصوص رشته کاردانی فنی صنایع دستی - مصنوعات چوبی مطلع بوده و اطلاعاتی را در موردی شرایط و سرفصل ها و آینده شغلی رشته کاردانی فنی صنایع دستی - مصنوعات چوبی موجود در دانشگاه علمی کاربردی بدست آورند.

در چندسال اخیر با توجه به افزایش مراکز آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی در سراسر کشور و تنوع رشته های ارائه شده در این دانشگاه برای مقاطع تحصیلی مختلف ، شاهد افزایش متقاضیان ورود به این دانشگاه و افزایش ثبت نام بدون آزمون علمی کاربردی و خصوصا ورود به رشته کاردانی فنی صنایع دستی - مصنوعات چوبی هستیم و داوطلبان با هر شرایطی توانایی ادامه تحصیل در این دانشگاه را پیدا می کنند.

رشته های علمی کاربردی رشته تربیت بدنی - مربیگری پایه سوارکاری

۳۴۸ بازديد

رشته های علمی کاربردی رشته تربیت بدنی - مربیگری پایه سوارکاری

رشته کاردانی فنی تربیت بدنی - مربیگری پایه سوارکاری : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته کاردانی فنی تربیت بدنی - مربیگری پایه سوارکاری دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته کاردانی فنی تربیت بدنی - مربیگری پایه سوارکاری را انتخاب و  تحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی کاربردی بایستی از شرایط تحصیل در دانشگاه علمی کاربردی بخصوص رشته کاردانی فنی تربیت بدنی - مربیگری پایه سوارکاری مطلع بوده و اطلاعاتی را در موردی شرایط و سرفصل ها و آینده شغلی رشته کاردانی فنی تربیت بدنی - مربیگری پایه سوارکاری موجود در دانشگاه علمی کاربردی بدست آورند.

در چندسال اخیر با توجه به افزایش مراکز آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی در سراسر کشور و تنوع رشته های ارائه شده در این دانشگاه برای مقاطع تحصیلی مختلف ، شاهد افزایش متقاضیان ورود به این دانشگاه و افزایش ثبت نام بدون آزمون علمی کاربردی و خصوصا ورود به رشته کاردانی فنی تربیت بدنی - مربیگری پایه سوارکاری هستیم و داوطلبان با هر شرایطی توانایی ادامه تحصیل در این دانشگاه را پیدا می کنند.

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی رشته تربیت بدنی - مربیگری پایه سوارکاری

۳۲۶ بازديد

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی رشته تربیت بدنی - مربیگری پایه سوارکاری

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته تربیت بدنی - مربیگری پایه سوارکاری : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته تربیت بدنی - مربیگری پایه سوارکاری تحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی کاربردی بایستی از شرایط تحصیل در دانشگاه علمی کاربردی رشته تربیت بدنی - مربیگری پایه سوارکاری مطلع بود و اطلاعاتی را در موردی رشته های موجود در دانشگاه علمی کاربردی بدست آورد.

در چندسال اخیر با توجه به افزایش مراکز آموزشی دانشگاه علمی کاربردی در سراسر کشور و تنوع رشته های ارائه شده در این دانشگاه برای مقاطع تحصیلی مختلف ، شاهد افزایش متقاضیان ورود به این دانشگاه خصوصا در رشته تربیت بدنی - مربیگری پایه سوارکاری هستیم و داوطلبان با هر شرایطی توانایی ادامه تحصیل در این دانشگاه را پیدا می کنند.