یکشنبه ۳۰ شهریور ۹۹

دانشگاه پیام نور

ثبت نام بدون کنکور

ثبت نام پیام نور رشته دکتری تخصصی نظریه ها و کاربرد آن در پرستاری

۲۹۸ بازديد

ثبت نام پیام نور رشته دکتری تخصصی نظریه ها و کاربرد آن در پرستاری

ثبت نام بدون کنکور رشته دکتری تخصصی نظریه ها و کاربرد آن در پرستاری دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته دکتری تخصصی نظریه ها و کاربرد آن در پرستاری دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری آزمون سراسری پذیرش دانشجو دارد ، یک روش بدون آزمون و البته آسانتر جهت ورود داوطلبان به مقطع کارشناسی نیز با طرح بدون کنکور رشته دکتری تخصصی نظریه ها و کاربرد آن در پرستاری دانشگاه پیام نور ارائه می دهد.

در چندسال اخیر تحصیل در رشته دکتری تخصصی نظریه ها و کاربرد آن در پرستاری دانشگاه پیام نور بدلیل عدم اجبار حضور دانشجو در کلاس و همچنین شهریه پایین این دانشگاه نسبت به سایر دانشگاه ها و موسسات مورد توجه بسیاری از داوطلبان قرار گرفته است و بسیاری از داوطلبان علاقه مند به شرکت در دوره های بدون کنکور پیام نور هستند.

ثبت نام پیام نور رشته مهندسی کشاورزی ـ زراعت

۳۳۹ بازديد

ثبت نام پیام نور رشته مهندسی کشاورزی ـ زراعت

ثبت نام بدون کنکور رشته مهندسی کشاورزی ـ زراعت دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته مهندسی کشاورزی ـ زراعت دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری آزمون سراسری پذیرش دانشجو دارد ، یک روش بدون آزمون و البته آسانتر جهت ورود داوطلبان به مقطع کارشناسی نیز با طرح بدون کنکور رشته مهندسی کشاورزی ـ زراعت دانشگاه پیام نور ارائه می دهد.

در چندسال اخیر تحصیل در رشته مهندسی کشاورزی ـ زراعت دانشگاه پیام نور بدلیل عدم اجبار حضور دانشجو در کلاس و همچنین شهریه پایین این دانشگاه نسبت به سایر دانشگاه ها و موسسات مورد توجه بسیاری از داوطلبان قرار گرفته است و بسیاری از داوطلبان علاقه مند به شرکت در دوره های بدون کنکور پیام نور هستند.

ثبت نام پیام نور رشته علوم تربیتی ـ مدیریت آموزشی

۲۹۰ بازديد

ثبت نام پیام نور رشته علوم تربیتی ـ مدیریت آموزشی

ثبت نام بدون کنکور رشته علوم تربیتی ـ مدیریت آموزشی دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته علوم تربیتی ـ مدیریت آموزشی دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری آزمون سراسری پذیرش دانشجو دارد ، یک روش بدون آزمون و البته آسانتر جهت ورود داوطلبان به مقطع کارشناسی نیز با طرح بدون کنکور رشته علوم تربیتی ـ مدیریت آموزشی دانشگاه پیام نور ارائه می دهد.

در چندسال اخیر تحصیل در رشته علوم تربیتی ـ مدیریت آموزشی دانشگاه پیام نور بدلیل عدم اجبار حضور دانشجو در کلاس و همچنین شهریه پایین این دانشگاه نسبت به سایر دانشگاه ها و موسسات مورد توجه بسیاری از داوطلبان قرار گرفته است و بسیاری از داوطلبان علاقه مند به شرکت در دوره های بدون کنکور پیام نور هستند.

ثبت نام پیام نور رشته صنایع دستی - مصنوعات چوبی

۲۷۳ بازديد

ثبت نام پیام نور رشته صنایع دستی - مصنوعات چوبی

ثبت نام بدون کنکور رشته صنایع دستی - مصنوعات چوبی دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته صنایع دستی - مصنوعات چوبی دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری آزمون سراسری پذیرش دانشجو دارد ، یک روش بدون آزمون و البته آسانتر جهت ورود داوطلبان به مقطع کارشناسی نیز با طرح بدون کنکور رشته صنایع دستی - مصنوعات چوبی دانشگاه پیام نور ارائه می دهد.

در چندسال اخیر تحصیل در رشته صنایع دستی - مصنوعات چوبی دانشگاه پیام نور بدلیل عدم اجبار حضور دانشجو در کلاس و همچنین شهریه پایین این دانشگاه نسبت به سایر دانشگاه ها و موسسات مورد توجه بسیاری از داوطلبان قرار گرفته است و بسیاری از داوطلبان علاقه مند به شرکت در دوره های بدون کنکور پیام نور هستند.

ثبت نام پیام نور رشته تربیت بدنی - مربیگری پایه سوارکاری

۲۲۵ بازديد

ثبت نام پیام نور رشته تربیت بدنی - مربیگری پایه سوارکاری

ثبت نام بدون کنکور رشته تربیت بدنی - مربیگری پایه سوارکاری دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته تربیت بدنی - مربیگری پایه سوارکاری دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری آزمون سراسری پذیرش دانشجو دارد ، یک روش بدون آزمون و البته آسانتر جهت ورود داوطلبان به مقطع کارشناسی نیز با طرح بدون کنکور رشته تربیت بدنی - مربیگری پایه سوارکاری دانشگاه پیام نور ارائه می دهد.

در چندسال اخیر تحصیل در رشته تربیت بدنی - مربیگری پایه سوارکاری دانشگاه پیام نور بدلیل عدم اجبار حضور دانشجو در کلاس و همچنین شهریه پایین این دانشگاه نسبت به سایر دانشگاه ها و موسسات مورد توجه بسیاری از داوطلبان قرار گرفته است و بسیاری از داوطلبان علاقه مند به شرکت در دوره های بدون کنکور پیام نور هستند.

ثبت نام پیام نور رشته تربیت مربی کودکان با نیازهای ویژه

۲۵۹ بازديد

ثبت نام پیام نور رشته تربیت مربی کودکان با نیازهای ویژه

ثبت نام بدون کنکور رشته تربیت مربی کودکان با نیازهای ویژه دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته تربیت مربی کودکان با نیازهای ویژه دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری آزمون سراسری پذیرش دانشجو دارد ، یک روش بدون آزمون و البته آسانتر جهت ورود داوطلبان به مقطع کارشناسی نیز با طرح بدون کنکور رشته تربیت مربی کودکان با نیازهای ویژه دانشگاه پیام نور ارائه می دهد.

در چندسال اخیر تحصیل در رشته تربیت مربی کودکان با نیازهای ویژه دانشگاه پیام نور بدلیل عدم اجبار حضور دانشجو در کلاس و همچنین شهریه پایین این دانشگاه نسبت به سایر دانشگاه ها و موسسات مورد توجه بسیاری از داوطلبان قرار گرفته است و بسیاری از داوطلبان علاقه مند به شرکت در دوره های بدون کنکور پیام نور هستند.

ثبت نام پیام نور رشته صنایع غذایی - شیر و فراورده های لبنی

۲۴۱ بازديد

ثبت نام پیام نور رشته صنایع غذایی - شیر و فراورده های لبنی

ثبت نام بدون کنکور رشته صنایع غذایی - شیر و فراورده های لبنی دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته صنایع غذایی - شیر و فراورده های لبنی دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری آزمون سراسری پذیرش دانشجو دارد ، یک روش بدون آزمون و البته آسانتر جهت ورود داوطلبان به مقطع کارشناسی نیز با طرح بدون کنکور رشته صنایع غذایی - شیر و فراورده های لبنی دانشگاه پیام نور ارائه می دهد.

در چندسال اخیر تحصیل در رشته صنایع غذایی - شیر و فراورده های لبنی دانشگاه پیام نور بدلیل عدم اجبار حضور دانشجو در کلاس و همچنین شهریه پایین این دانشگاه نسبت به سایر دانشگاه ها و موسسات مورد توجه بسیاری از داوطلبان قرار گرفته است و بسیاری از داوطلبان علاقه مند به شرکت در دوره های بدون کنکور پیام نور هستند.

ثبت نام پیام نور رشته باغبانی - تولیدات باغی

۲۴۰ بازديد

ثبت نام پیام نور رشته باغبانی - تولیدات باغی

ثبت نام بدون کنکور رشته باغبانی - تولیدات باغی  دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته باغبانی - تولیدات باغی  دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری آزمون سراسری پذیرش دانشجو دارد ، یک روش بدون آزمون و البته آسانتر جهت ورود داوطلبان به مقطع کارشناسی نیز با طرح بدون کنکور رشته باغبانی - تولیدات باغی  دانشگاه پیام نور ارائه می دهد.

در چندسال اخیر تحصیل در رشته باغبانی - تولیدات باغی  دانشگاه پیام نور بدلیل عدم اجبار حضور دانشجو در کلاس و همچنین شهریه پایین این دانشگاه نسبت به سایر دانشگاه ها و موسسات مورد توجه بسیاری از داوطلبان قرار گرفته است و بسیاری از داوطلبان علاقه مند به شرکت در دوره های بدون کنکور پیام نور هستند.

ثبت نام پیام نور رشته لجستیک و تامین قطعات خودرو

۲۷۲ بازديد

ثبت نام پیام نور رشته لجستیک و تامین قطعات خودرو

ثبت نام بدون کنکور رشته لجستیک و تامین قطعات خودرو دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته لجستیک و تامین قطعات خودرو دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری آزمون سراسری پذیرش دانشجو دارد ، یک روش بدون آزمون و البته آسانتر جهت ورود داوطلبان به مقطع کارشناسی نیز با طرح بدون کنکور رشته لجستیک و تامین قطعات خودرو دانشگاه پیام نور ارائه می دهد.

در چندسال اخیر تحصیل در رشته لجستیک و تامین قطعات خودرو دانشگاه پیام نور بدلیل عدم اجبار حضور دانشجو در کلاس و همچنین شهریه پایین این دانشگاه نسبت به سایر دانشگاه ها و موسسات مورد توجه بسیاری از داوطلبان قرار گرفته است و بسیاری از داوطلبان علاقه مند به شرکت در دوره های بدون کنکور پیام نور هستند.

ثبت نام پیام نور رشته ممیزی انرژی - صنعت

۲۵۰ بازديد

ثبت نام پیام نور رشته ممیزی انرژی - صنعت

ثبت نام بدون کنکور رشته ممیزی انرژی - صنعت دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته ممیزی انرژی - صنعت دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری آزمون سراسری پذیرش دانشجو دارد ، یک روش بدون آزمون و البته آسانتر جهت ورود داوطلبان به مقطع کارشناسی نیز با طرح بدون کنکور رشته ممیزی انرژی - صنعت دانشگاه پیام نور ارائه می دهد.

در چندسال اخیر تحصیل در رشته ممیزی انرژی - صنعت دانشگاه پیام نور بدلیل عدم اجبار حضور دانشجو در کلاس و همچنین شهریه پایین این دانشگاه نسبت به سایر دانشگاه ها و موسسات مورد توجه بسیاری از داوطلبان قرار گرفته است و بسیاری از داوطلبان علاقه مند به شرکت در دوره های بدون کنکور پیام نور هستند.